ท่านต้องการให้ อบต.แม่คำมี พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา ( 22 )
19.13%
ถนนภายในตำบล ( 6 )
5.22%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 4 )
3.48%
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 69 )
60.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 14 )
12.17%